Wang Jian (BGI-Shenzhen) / Complete Genomics, Inc.